Πώς να αναλύσετε τα διαφορετικά σημεία βρασμού των οργανικών ενώσεων χρησιμοποιώντας διαμοριακές δυνάμεις. By N. Zavras Original video: Boiling points of organic compounds | Structure and bonding | Organic chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=pILGRZ0nT4o