Εισαγωγή στις εξισώσεις με μεταβλητές και στις δύο πλευρές

Παράδειγμα: Μάθετε πως να λύσετε την εξίσωση 2x + 3 = 5x - 2. By G. Karalis Original video: Introduction to solving an equation with variables on both sides | Algebra I | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=f15zA0PhSek