Κατανόηση αξίας θέσης ψηφίου προσθέτοντας δεκάδες. By G. Karalis Original video: Understanding place value while adding tens Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=Dy5uDkOoMNc&feature=emb_logo