Ο Σαλ ταξινομεί 3 αντικείμενα με βάση το μήκος και συγκρίνει τα μήκη 2 αντικειμένων έμμεσα χρησιμοποιώντας ένα τρίτο αντικείμενο. By G. Karalis Original video: Order by length | Measurement and data | Early Math | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=SQmyTmO8OKw