Σχέση μεταξύ γωνιακής και γραμμικής ταχύτητας

Σχέση μεταξύ της γωνιακής ταχύτητας και της γραμμικής ταχύτητας Original Khan Academy video: Relationship between angular velocity and speedhttps://www.khanacademy.org/science/physics/torque-angular-momentum/torque-tutorial/v/relationship-between-angular-velocity-and-speed