Στη μοριακή εξίσωση για μια αντίδραση, όλα τα αντιδραστήρια και τα προϊόντα αντιπροσωπεύονται ως ουδέτερα μόρια (ακόμη και διαλυτές ιοντικές ενώσεις και ισχυρά οξέα). Στην πλήρη ιοντική εξίσωση, οι διαλυτές ιοντικές ενώσεις και τα ισχυρά οξέα ξαναγράφονται ως διαχωρισμένα ιόντα. Στην καθαρή ιοντική εξίσωση, αποκλείονται τυχόν ιόντα που δεν συμμετέχουν στην αντίδραση (που ονομάζονται ιόντα θεατή). Ως αποτέλεσμα, η καθαρή ιοντική εξίσωση δείχνει μόνο τα είδη που εμπλέκονται στην χημική αντίδραση. By N. Zavras Original video: Complete and Net Ionic equations https://www.youtube.com/watch?v=BgTpPM9BMuU&t=233s