Χρησιμοποιήστε ολόκληρα του ίδιου μεγέθους για να δείξετε ισοδύναμα κλάσματα. By G. Karalis Original video: Equivalent fraction models | Fractions | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=G4VxHxwi6DY&t=1s