Κι άλλα παραδείγματα πολλαπλασιασμού Original Khan Academy video: Multiplication 7: Old video giving more examples https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/multiplication-division/multi_digit_multiplication/v/multiplication-7-old-video-giving-more-examples Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL70/