Παρατηρούμενη συχνότητα στο φαινόμενο Doppler

Παρατηρούμενη συχνότητα στο φαινόμενο Doppler Original Khan Academy video: Doppler effect formula for observed frequency https://www.khanacademy.org/science/physics/waves-and-optics/v/doppler-effect-formula-for-observed-frequency